środa, 7 listopada 2012

Mózg - umysł - dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię

W dniach 12-13 listopada 2012 r. Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje XIII Dni Interdyscyplinarne pt. Mózg - umysł - dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię. Jest to tematyka, która nie jest jedynie zagadnieniem akademickim, ale dotyka także ważnych pytań egzystencjalnych: Czy możliwość farmakologicznego i chirurgicznego wpływu na ludzką świadomość uprawnia do stwierdzenia, że ludzki duch jest wytworem procesów biologicznych? Czy klasyczna chrześcijańska koncepcja osoby jako cielesno-duchowej jedności powinna w kontekście osiągnięć neuronauk zostać poddana reinterpretacji? Czy w świetle współczesnej wiedzy o ludzkim mózgu należy na nowo określić istotę i zakres ludzkiej wolności oraz odpowiedzialności moralnej?

XIII DNI INTERDYSCYPLINARNE 
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie pt.

Mózg - umysł - dusza 
Teologia,  filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię 

12-13 listopada 2012 (Wydział Teologii UWM, ul. Hozjusza, 11-041 Olsztyn).  Organizatorzy Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej WT UWM w Olsztynie we współpracy z Association of Bioethicists in Central Europe Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakładem Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody WH UWM w Olsztynie,   Zakładem Filozofii Chrześcijańskiej WT UAM w Poznaniu Katedrą Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO w Opolu, Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII w Krakowie
PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA 2012 

 •  9.00 Otwarcie XIII Dni Interdyscyplinarnych (Aula Maior nr 15) JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, JE Wielki Kanclerz WT UWM ks. arcybiskup dr Wojciech Ziemba, Dziekan WT UWM ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM 
 •  9.15 - 11.00 I sesja plenarna (Aula Maior nr 15) prof. dr hab. n. med. Marek Harat (WSK, Bydgoszcz) Neuromodulacja - możliwości wpływania na funkcje mózgu, prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (UWM, Olsztyn) Mózg - biologiczna podstawa człowieczeństwa,  s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL, Lublin) Neuroetyka - wyzwanie XXI wieku? Dyskusja - moderator: prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM, Poznań) 
 • 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa 
 • 11.30 - 13.30 II sesja plenarna (Aula Maior nr 15) ks. dr Andrzej Jastrzębski OMI, prof. PUST (Angelicum, Rzym) Ograniczenia badań neuroobrazowych mózgu,  dr Przemysław Strzyżyński (UAM, Poznań), Krytyka doświadczenia B. Libeta – analiza argumentacji w wybranych publikacjach z okresu 2000-1012,  dr hab. Przemysław Gut (KUL, Lublin) Neurofilozofia o wolnej woli i moralnej odpowiedzialności. Dyskusja - moderator: prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Katowice) 
 • 13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa 
 • 14.30 - 18.45 Referaty w grupach 
 I. grupa - j. polski (Aula Minor nr 2, parter) 
 • 14.30 - 16.30 dr. hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM (UWM Olsztyn) O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych,  dr Piotr Markiewicz (UWM, Olsztyn) Homo neuropsychologicus. O znaczeniu utajonych procesów mentalnych,  dr Marek Olejniczak (GUM, Gdańsk) Skąd wiemy, że człowiek nie jest zwierzęciem? Antropologiczne założenia bioetyki,  dr Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa) Antropologia adekwatna jako współczesna teologiczna próba interpretacji człowieka,  mgr Katarzyna Głownia (UAM, Poznań) Personalizm chrześcijański jako podstawa integralnego spojrzenia na osobę i jej struktury.  Moderator: ks. dr Zdzisław Kieliszek (UWM, Olsztyn) 
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa 
 • 16.45 - 18.45 dr Jarosław Sak (UM, Lublin) Antropologiczne i aksjologiczne wymiary choroby we współczesnej filozofii medycyny,  dr Jakub Pawlikowski (UM, Lublin) W zdrowym ciele zdrowy duch? O problemach metodologicznych w badaniach nad związkiem pomiędzy zdrowiem a religijnością,  dr Karolina Kochańczyk - Bonińska (UKSW, Warszawa) Czy jesteśmy skazani na płeć? Kilka refleksji na podstawie antropologii Ojców Kościoła,  mgr lic. Andrzej Gorlewski (UAM, Poznań) Sens „istnienia” duszy w zracjonalizowanej rzeczywistości współczesnego człowieka Moderator: dr Aleksandra Nalewaj (UWM, Olsztyn) 
 II. grupa - j. polski (sala nr 6, I piętro) 
 •  14.30 - 16.30 dr Marta Przyszychowska (UKSW, Warszawa) Ojcowie Greccy o tym, kto naprawdę jest człowiekiem - na przykładzie nauczania Grzegorza z Nyssy,  dr Maria Urbańska-Bożek (SWPS, Sopot) Metafizyka duszy i umysłu – próba reinterpretacji psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcją intelektu w filozofii Aleksandra Boniniego,  dr Andrzej Kapusta (UMCS, Lublin) Kognitywistyka i fenomenologia: o wzajemnym produktywnym oświeceniu,  mgr Franciszek Szpinda (KUL, Lublin) Dusza nieśmiertelna” a współczesna kosmologia: konflikt czy złudzenie? Moderator: ks. dr Karol Jasiński (UWM, Olsztyn)
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa 
 • 16.45 - 18.45 o. dr Michał Mrozek (IT, Warszawa) Jak św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia relację między mózgiem, umysłem i duszą? Próba odpowiedzi na podstawie antropologii św. Tomasza zawartej w Traktacie o człowieku (Summa Theologiae I, q. 75-102),  ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK, Toruń) Czy głupota jest moralna? Uwagi na temat braków w procesie dojrzewania do pełni mądrości poczynione na kanwie kwestii De stultitia św. Tomasza z Akwinu,  o. dr nauk med. Jacek Maria Norkowski OP (Angelicum, Rzym) Możliwości oceny stanu świadomości u chorych z uszkodzeniem mózgu we współczesnej praktyce klinicznej i jej konsekwencje etyczne,  dr Agnieszka Biegalska (UWM, Olsztyn) Wola i wolność w myśli Williama Jamesa Moderator: ks. dr Antoni Jucewicz (UWM, Olsztyn) 
 III grupa - j. niemiecki i angielski (sala nr 1, parter) 
 •  14.30 - 16.30 Rev. prof. dr hab. Stanisław Bafia (UWM, Olsztyn) Leib, Seele und ihr gegenseitiges Verhältnis (Plato, Aristoteles, Augustinus),  Rev. dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII, Kraków) What is common between natural law and biology? Normative significance of biological principles,  Rev. prof. dr. hab. Ştefan Iloaie (Babeş Bolyai University, Cluj-Napoca/Romania) The descent of mind into the heart “The prayer of the heart” in the Eastern Christian Tradition or the meeting of man with God through the profound relationship between reason and heart,  Mgr Ioan Beldean (BBU Cluj-Napoca/Romania) Theological reflections on anthropogenetical claims. Does genetics change theology? 
 •  16.30 - 16.45 Coffee break 
 •  16.45 - 18.45 Rev. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn) Der Streit um den Menschen im Hintergrund der Errungenschaften der Neurowissenschaften,  Mgr Maria Nowina Konopka (UKSW, Warszawa) Nanotechnology and the meaning of man. Facts - Controversies - Perspectives Mgr Mateusz Jarmużewski (Katholieke Universiteit Leuven/Belgium) Thomas Aquinas’ view on animal-human bound. Ontological and ethical consequences.  Moderation: prof. dr hab. Sigrid Müller (Universität Wien/Österreich) 
 •  19.00 Kolacja 
 WTOREK, 13 LISTOPADA 2011 
 •  9.00 - 10.30 III Sesja plenarna (Aula Maior nr 15) prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Katowice) Co pozostaje z człowieka po neurorewolucji?,  prof. dr hab. Matthias Beck (Universität Wien) Das Leib-Seele-Problem in seiner geschichtlichen Entwicklung und seine Relevanz für aktuelle Fragen der Neurowissenschaften,   ks. dr hab. Andrzej Muszala (UPJPII, Kraków) Koncepcja człowieka wg św. Pawła i jej implikacje dla bioetyki.  Dyskusja - moderator: ks. dr hab. Stanisław Bafia (UWM, Olsztyn)
 •  10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
 •  11.00 - 13.00 IV sesja plenarna (Aula Maior, nr 15) prof. dr hab. Józef Dębowski (UWM, Olsztyn) Antropologia filozoficzna - inspiracje ingardenowskie dla współczesnych dyskusji z neuronaukami,  ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (UPJP II, Kraków) Spór o człowieka - antropologia integralna wobec redukcjonizmu.  Moderator: ks. dr hab. Tomasz Kraj (UWM, Olsztyn) 
 • Podsumowująca dyskusja panelowa.  Moderator: ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz