sobota, 17 stycznia 2015

Względność w fizyce i filozofii

Szanowni Członkowie i Sympatycy Sekcji Filozofii Przyrody PTF,
Już po raz XI odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-7 marca 2015 roku coroczna konferencja filozofii fizyki, której współpatronuje nasza Sekcja. Jej współorganizatorem jest członek Sekcji FP PTF prof. dr hab. Antoni Szczuciński.

prof. dr hab. Paweł Zeidler, Przewodniczący Sekcji FP PTF
dr hab. Sławomir Leciejewski,  Sekretarz Sekcji FP PTF

Zapraszamy do udziału w XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FILOZOFII FIZYKI organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, która odbędzie się 6 i 7 marca 2015 r. w auli Wydziału Fizyki UAM.

Temat konferencji: względność w fizyce i filozofii, związany jest z setną rocznicą sformułowania przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności. Termin zgłaszania tematów wystąpień: 15 lutego 2015 r. Forma zgłoszenia: e-mail na wskazane niżej adresy z tematem i kilkuzdaniowym jego rozszerzeniem.

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak (zetbe@amu.edu.pl) Wydział Fizyki
Prof. dr hab. Antoni Szczuciński (antonisz@amu.edu.pl) Instytut Filozofii
Uniwersytet Uniwersytet im. A. Mickiewicza

piątek, 16 stycznia 2015

XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014


Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014.  Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
 I. 
1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej, 
 •  elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych, 
 • automatyka, 
 • transport szynowy, 
 • inżynieria biomedyczna. 


 2. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

II. 
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
 2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, - PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

III. 
1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej, 
 • rady wydziałów szkół wyższych, 
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych, 
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk, •
 • członkowie Jury. 

2. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

IV. 
1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.
3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.
4. Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury, Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl, tel: 22 234 75 10. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

środa, 14 stycznia 2015

Dzień Darwina 2015 w Olsztynie czyli krótka dyskusja o ewolucji między naukowcami, filozofami a zwykłymi zjadaczami chleba

Dzień Darwina 2015 w Olsztynie czyli krótka dyskusja o ewolucji między trzema stronami: naukowcami, filozofami a zwykłymi zjadaczami chleba odbędzie się 12 lutego (czwartek), w godz. 17.00-19.00, w Kortowie w Klubie Baccalarium.

Bez wątpienia biologia zmienia filozofię ale i nauka poszukuje wsparcia w filozofii. W końcu zarówno teorie naukowe jak i koncepcje filozoficzne mocno wpływają na życie codzienne. Nauka nie zna autorytetów a jedynie argumenty i dowody eksperymentalne. Wiedza naukowa rozwija się najlepiej w otwartej dyskusji. Dlatego chcemy dyskutować i to językiem prostym, zrozumiałem dla każdego (tak by również biolog zrozumiał filozofa a filozof biologa).

W planie spotkania 4 krótkie referaty:
 • Prof. dr hab. Alicja Boroń (biolog, zoolog, Wydział Biologii i Biotechnologii) ref. pt.  "O powstawaniu gatunków..." 
 • Ryszard Bałczyński (Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów) ref. pt. „Ewolucjonizm Darwina jako druga z trzech rewolucji światopoglądowych”. 
 • Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM (biolog, ekolog, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM), ref. pt. „Epigenetyka i hologenom czyli co zostało w teorii egoistycznego genu Dawkinsa”. 
 • Dr hab. Andrzej Kucner, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, ref. pt. "Kultura i geny. O koewoluconistycznym pomyśle socjobiologów"
Tego dnia poczuj się jak naukowiec. Porozmyślaj i podyskutuj z nami.

Chcemy podkreślić, że wielkich przemian dokonują pojedynczy naukowcy ale dzieje się to przy współudziale wielu innych ludzi. Podobnie jak Karol Darwin, każdego dnia jesteśmy obserwatorami różnorodności otaczających nas roślin i zwierząt. Teoria powstawiania gatunków w wyniku doboru naturalnego Darwina wywarła i wywiera ogromny wpływ na kulturę. Warto przy okazji przypomnieć że termin ewolucja… zawdzięczamy filozofom.

Ponieważ Darwin urodził się 12 lutego 1809 roku (w Shrewsbury w Anglii), co roku 12 lutego (lub terminach zbliżonych, np. w soboty) w wielu miejscach na świecie obchodzony jest Dzień Darwina. To wydarzenie głównie edukacyjne i popularnonaukowe ale z silnym kontekstem społecznym. Nauka w przeszłości tak i obecnie ma duży wydźwięk społeczny. W nauce poszukujemy uzasadnień dla różnorodnych koncepcji filozoficznych i społecznych. Inspiracje płyną także w drugą stronę.

Tegoroczny olsztyński Dzień Darwina narodził się z inspiracji społecznej (pozaakademickiej). Ale środowisko akademickie, skupione w Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i przyrodniczm, z otwartością przyjęło wyzwanie, zapraszając do udziału i innych uczonych z UWM. (wspólnie z Instytutem Filozofii zorganizowane zostanie cykliczne seminarium naukowe, interdyscyplinarne, dotyczące ewolucji - Dzień Darwina jest swoistą inauguracją).

W jednym miejscu spotkają się naukowcy-biolodzy, filozofowie oraz tak zwani zwykli ludzie z ulicy (przeciętni zjadacze chleba). Dlatego tegoroczny Dzień Darwina aluzyjnie możemy nazwać także i tak: Krótka dyskusja o ewolucji między trzema stronami: naukowcami, filozofami a zwykłymi zjadaczami chleba.

Bez wątpienia teoria ewolucji Karola Darwina jest dużym osiągnieciem nie tylko naukowym. Przy tej okazji warto przypomnieć, ze karol Darwin nie posiadał stopni naukowych i nie pracował na uczelni. Według współczesnych standardów nie miałby szans na żaden grant naukowy ani awans zawodowy (akademicki). Mikołaj Kopernik także pracował poza ośrodkiem uniwersyteckim, gdzieś na prowizji. Wielkie odkrycia potrzebują spokoju do przemyśleć i czasu do starannego spisania.

To nie pierwszy Dzień Darwina w Olsztynie (zobacz rok 2009 i relację oraz poczuj się jak naukowiec). Tym, którzy chcieliby spędzić dzień jak uczony proponujemy, by w godzinach przedpołudniowych zajrzeli do prasy naukowej i popularnonaukowej w bibliotekach uniwersyteckich lub zasobach internetowych (a więc można zostać w domu). Można sprawdzić najnowsze wieści o badaniach naukowych, wynalazkach i odkryciach ze szczególnym uwzględnieniem teorii ewolucji (a tu się wiele dzieje za sprawa odkryć biologicznych, np. wraca neolamarkizm, czyli dziedziczenie cech nabytych). Można się wybrać do Muzeum Przyrody by obejrzeć kolekcje eksponatów. Po obiedzie w stylu angielskim można aktywnie włączyć się do współtworzenia największej na świecie internetowej encyklopedii Wikipedii i uzupełnić jakieś hasło.

(Wejście do Klubu Baccalarium)
A po południu, o godz. 17.00 zapraszamy na dyskusję o ewolucji i ewolucjonizmie do Kortowa, do Klubu Baccalarium (przy stołówce studenckiej, wejście od Placu Łódzkiego).

Spotkanie ma charakter otwartej dyskusji, z krótkimi referatami wprowadzającymi (po ok. 15-20 minut). Zarówno atmosfera klubowa, jak i przystępny język i dużo czasu na zadawanie pytań oraz komentarze, ma ułatwić interdyscyplinarną dyskusję. Wstęp wolny.

Tematyka dotyczy teorii ewolucji a poruszać będziemy się między nauką, filozofią a życiem codziennym. Chcemy poruszyć także kwestię tego, jakie są współczesne poglądy na ewolucje zarówno w kontekście naukowym jak i filozoficznym,

Teoria doboru naturalnego (ewolucji) Karola Darwina na dziesięciolecia ożywiła dyskusje i spory nie tylko w środowisku akademickim. Od samego początku miała silny kontekst filozoficzny i konotacje społeczne (światopoglądowe). A jak współcześnie biologia zmienia filozofię i jak filozofia wpływa na teorie naukowe? Tego spróbujemy się dowiedzieć.

Stanisław Czachorowski


Wydarzenie na Facebooku (moża się zapowiedzieć) https://www.facebook.com/events/789025371186707/

Rysunek u góry, znaleziony na Facebooku, nieznanego mi autora (trudno dociec pierwowzoru), zdjęcia mojego autorstwa.

Dodatkowe informacje o Dniu Darwina:

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Traktat o budowie ciała ludzkiego


Zaproszenie na otwarcie wystawy pt. Andreasa Vesaliusa traktat o budowie ciała ludzkiego - 13 stycznia 2015 r. godz. 12.00 - Biblioteka Uniwersytecka

niedziela, 11 stycznia 2015

Wystawa pt. Dzieci z Kreatywnego Strychu tworzą markę Jezioran


Drodzy, przyjaciele fundacji, współpracownicy, znajomi, turyści odwiedzający naszą galerię i nowi mieszkańcy Gminy Jeziorany! Zapraszamy na prezentację wystawy: "Dzieci z Kreatywnego Strychu tworzą markę Jezioran", która jest jednocześnie zamknięciem warsztatów Kreatywny Strych. Czym jest ta marka być może dowiemy się na wystawie, być może wyjdzie to z dyskusji.

Wystawa jest elementem projektu realizowanego przy dofinansowaniu programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, liderem lokalnym projektu jest Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek". Oprócz wystawy zaprezentujemy podsumowanie półtorarocznych działań fundacji w Gminie Jeziorany i odsłonimy makietę średniowiecznych Jezioran wykonaną przez dzieci.
W programie imprezy: 22 stycznia 2014 (czwartek), 18.00

 •  wystawa dzieciaków 
 •  odsłonięcie makiety średniowiecznych Jezioran 
 •  podsumowanie działań fundacji w Jezioranach 
 •  19.00 - impreza taneczna dla dzieciaków, dyskusje fakultatywne dla dorosłych następnie być może przemieszanie imprezy tanecznej z dyskusjami. 
 • Będzie kawa, ciastka, jakieś napoje wernisażowe, ale jak ktoś chce coś przynieść żywieniowo-pitnego to będzie miło.


Skąd to podsumowanie? Fundacja Revita Warmia powstała formalnie rok temu, ale działa od półtora roku i lokalnie w Jezioranach i regionalnie. Ten czas był dla nas bardzo dynamiczny: uruchomiliśmy we współpracy ze Szkołą Ponadgimnazjalną w Jezioranach Warsztaty Kreatywny Strych. Otworzyliśmy Galerię Revita Warmia na rynku i zaczęliśmy współpracę z lokalnymi twórcami. Działamy na rzecz zachowania twórczości rękodzielniczej i lokalnego rzemiosła. Stworzyliśmy jedyną w regionie finansowaną prywatnie Informację Turystyczną, posiadamy już nawet nasz pierwszy certyfikat jakości od Polskiej Organizacji Turystycznej, nasz punkt w sezonie 2015 będzie na wszystkich mapach wojewódzkich i portalach turystycznych- liczymy więc na wzrost liczby odwiedzających Jeziorany. Tworzymy lokalne pamiątki i obiekty artystyczne, które promują historię miasteczka, zbieramy drobne zabytki i dane o Jezioranach, które kiedyś wykorzystamy w publikacjach. Dzięki wsparciu przyjaciół - artystów i współpracy z Gminą, zorganizowaliśmy kilka dużych wydarzeń artystycznych, uruchomiliśmy nawet lokalna gazetę, która wydała trzy piękne drukowane numery..ale się nie przyjęła. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy w trybie wolontariackim (bez wynagrodzenia), głównie ze środków własnych, ze wsparciem środków zewnętrznych (konkursy grantowe), pracy zaangażowanych wolontariuszy i dobrych ludzi, którzy wierzyli, że "tu da się coś zrobić".

Niestety realia są o wiele trudniejsze niż myśleliśmy. Być może jest to kwestia naszego zbyt otwartego i niekonwencjonalnego podejścia do wielu spraw, przełamywania schematów, a być może po prostu takie czasy i takie realia i jak to mówią "trzeba robić swoje". Więc robimy, ale część projektów po prostu musimy zakończyć. ...mamy nadzieje ...póki co. Najtrudniejsze jest utrzymanie działania galerii z lokalnym rzemiosłem i Informacji Turystycznej na komercyjnych warunkach. I na tym musimy się skupić, bo bez galerii nie damy rady zrobić nic. A jest przecież tyle do zrobienia dla naszego lokalnego świata. Dlatego w ramach racjonalizacji energii, gdy kończą się zewnętrzne granty, musimy zamykać pewne projekty, by utrzymać te podstawowe działania - jak galeria. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, ale tak bywa w "pozarządówce", brak możliwości stałego dofinansowania urywa nawet tak sympatyczne projekty jak Kreatywny Strych.

Projekt "Działaj Lokalnie" kończy się 31 stycznia, chcemy zamknąć uroczyście ten okres spotkaniem, wystawą i imprezą dla dzieciaków. Dlatego zapraszamy - przybywajcie... zrobiliśmy nawet makietę średniowiecznych Jezioran ...prawie taką jak w Olsztynie - także warto choćby ze względów poznawczych :)

Zapraszamy serdecznie,

Zespół Revita Warmia
www.fundacjarevitwaramia.org