piątek, 16 stycznia 2015

XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014


Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014.  Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
 I. 
1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej, 
  •  elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych, 
  • automatyka, 
  • transport szynowy, 
  • inżynieria biomedyczna. 


 2. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

II. 
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
 2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, - PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

III. 
1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej, 
  • rady wydziałów szkół wyższych, 
  • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych, 
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk, •
  • członkowie Jury. 

2. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

IV. 
1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.
3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.
4. Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury, Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl, tel: 22 234 75 10. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz