wtorek, 25 lutego 2014

Jeszcze trochę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym
poniedziałek, 24 lutego 2014

Konkurs na wiersz o tematyce staropruskiej


KONKURS NA WIERSZ O TEMATYCE STAROPRUSKIEJ I edycja - rok 2014.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o dawnych Prusach, ich wierzeniach i obyczajach, o przyczynach dramatycznego kresu ich wcześniejszych nadziei na niezależne trwanie, poprzedzonych heroiczną walką z potęgami ówczesnej Europy do końca XIII wieku.


1. Konkurs ma charakter otwarty, jednak dopuszcza udział osób tylko pełnoletnich – obejmuje teren całej Polski.
2. W ramach kryterium oceny konkursowej, jurorzy wezmą pod uwagę literacko-artystyczny poziom prac osadzonych w rzeczywistych realiach historycznych wspomnianego wyżej okresu. Prace powinny być napisane w języku polskim lub pruskim.
3. Oczekujemy tekstów w formie drukowanej. Termin nadsyłania prac – do dnia 31 maja 2014r. Do oceny należy przesłać trzy wiersze lub poemat, zaopatrzone tzw.”godłem” (dowolne słowo - klucz). Wewnątrz nadesłanej koperty powinna znaleźć się druga, zaopatrzona tym samym „godłem”, zawierająca w swoim wnętrzu zaadresowaną adresem zwrotnym kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym. Dzięki temu rozwiązaniu, do momentu rozstrzygnięcia konkursu, komisji nie będą znane personalia autorów.
4. Po zakończeniu konkursu - prace biorące w nim udział – organizatorzy mogą publikować w prasie i wydawnictwach (tomiki wierszy), lub upowszechniać na stronach internetowych, w niezmienionej formie – zawsze podając podpis autora .
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach lokalnej prasy i w radio lub stronach internetowych – prusaspira.org/polska oraz EDEN Dziuchy facebook.
6. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych, zostaną powiadomieni, z wykorzystaniem koperty zwrotnej do dnia 30 czerwca 2014r. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 20 lipca 2014r, o godz.12.00 .
7. Organizatorzy – Towarzystwo Ekologiczne Działania Entuzjastów Natury EDEN w Dziuchach – zapewniają w ramach nagrodzenia prac, trzy pamiątkowe medale dla zdobywców trzech pierwszych nagród. Utwory w języku pruskim będą oceniane i nagradzane oddzielnie. Do ostatniej chwili trwania konkursu, nieznana będzie pula nagród, pozyskanych od sponsorów. Wręczenie ich nastąpi podczas uroczystości podsumowania konkursu, przez nich osobiście lub ich przedstawicieli.
8. Stowarzyszenie Prusów Prusaspira służy pomocą merytoryczną, zarówno w zakresie historii Prusów, jak i języka pruskiego. Informacji należy szukać na stronie prusaspira.org/polska , stronie Prusaspira na profilu społecznościowym Facebook , na forum pruskim : prusai.eu/forum oraz bezpośrednio u koordynatora konkursu : romanis@prusai.org .
9. W przypadku małego zainteresowania konkursem i zbyt małej ilości prac, nadesłanych do oceny w ramach bieżącej edycji, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do ich przechowania w celu wdrożenia przy następnej edycji konkursu – uznając obecny, tym samym, za nierozstrzygnięty.
Adres nadsyłania prac w języku polskim : Romans Druggiskas, Górna 12/1, 11-040 Dobre Miasto. Adres nadsyłania prac w języku pruskim : Artur Urbański, Reja 20, 12-100 Szczytno
10. Osoby, wchodzące w skład komisji oceniającej prace konkursowe zostaną przedstawione do oficjalnej wiadomości w dniu wręczania nagród. Na uroczystości rozdania nagród, przewiduje się odczyty o charakterze naukowym, dotyczące historii Prusów oraz prezentacji pruskojęzycznych tekstów literackich, jak też prac nagrodzonych (wraz z omówieniem treści utworów pruskojęzycznych dla osób nie posługujących się tym językiem). Mile widziane będą popisy pozakonkursowe, prezentujące formę śpiewaną.


Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na stronie EDEN Dziuchy facebook. Uroczyste rozdanie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Towarzystwa EDEN – gdzie stosunkowo niewielka powierzchnia mieszkalna wymusza na organizatorach ograniczenie liczby zaproszonych na tę okoliczność gości. Brani są pod uwagę głównie laureaci konkursu, organizatorzy i sponsorzy – w sumie do 25 osób. Ograniczenie to spowoduje konieczność stosowania zaproszeń indywidualnych. Możliwe, że w miarę ewoluowania konkursu, ów kameralny charakter uroczystości nabierze w kolejnych edycjach większego rozmachu, pozwalając na rezygnację z powyższych ograniczeń. Organizatorzy nie przewidują zwrotów kosztów podróży ani zakwaterowania i wyżywienia zaproszonych gości, natomiast zaoferują skromny poczęstunek.


Towarzystwo - Ekologiczne Działania Entuzjastów Natury – EDEN w Dziuchach - Wojciech Altmajer
Stowarzyszenie Prusaspira – Gniewomir Sarbicki

piątek, 21 lutego 2014

Artystyczna Rezerwa Twórcza


Artystyczna Rezerwa Twórcza na zakończenie III wernisażu. Biblioteka Główna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Po prostu pracownicy unwersytetu, także ci emerytowani, mają artystyczne hobby :).

wtorek, 18 lutego 2014

Wiedza w kawiarni czyli czekając na milionowego uczestnika portalu ZooniverseProf. Lech Mankiewicz i Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych przesyłają informacje o polskich użytkownikach projektu nauki obywatelskiej Zooniverse. Niebawem pojawi się milionowy uczestnika tego portalu*. Niesamowita jest ta mapa, pokazująca kliknięcia w różnych projektach Zooniverse: http://community.zooniverse.org/

Jak pisze prof. L. Mankiewicz „Dla mnie i dla Janka Pomiernego z New Space Foundation jest to powód do dumy, a niezależnie od tego widać, że Polska leży w Europie i do Europy należy jeśli chodzi o kulturę, także tę związaną ze społecznościowymi projektami naukowymi.” 

Z mapki wyraźnie widać, że Polska w zakresie korzystania i współtworzenia nauki obywatelskiej należy do świata najbardziej rozwiniętego. Duma i radość sa w pełni uzasadnione. Watro także dodać, że w Polsce partnerem Ciztizen Science Alliance (które patronuje Zooniverse) jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz New Space Foundation. To dzięki ich wsparciu i pracy kilka projektów Zooniverse jest dostępnych po polsku, co ma absolutnie kluczowe znaczenie. Cyfrowa wiedza trafia pod strzechy. A tam, gdzie jest wi-fi, tam jest dostęp do nauki obywatelskiej i do wiedzy. Nawet w prowincjonalnej kawiarni.

St.Cz.

* rano 18 lutego milonowy użytkownik już był!