czwartek, 5 listopada 2015

Woda, las i człowiek (wystawy), kamienie i Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach


Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zaprasza na 
wernisaż wystaw:
"Woda, las i człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze"
autorstwa prof. Stanisława Czachorowskiego
"Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu"
autorstwa prof. Stanisława Czachorowskiego
oraz prof. Katarzyny Glińskiej-Lewczuk
24-11-2015 r., godzina 17.00


Działania towarzyszące:

WYKŁAD
prof. Stanisława Czachorowskiego
"Prowincjonalna różnorodność biologiczna utrwalona na kamieniu"

TRANSFER NA KAMIENIU
Warsztat plastyczny transferowego zdobienia kamieni wizerunkami owadów.
Prowadząca: Aneta Fabisiak-Hill

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
ul.Olsztyńska 28, 11-001 Dywity
89 5120123
www.gokdywity.eu
Wystawa Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu powstała w związku z trwającą Dekadą Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze? Na te pytania odpowiada wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin i zwierząt Warmii i Mazur, wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce.

Wystawa Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powstała na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Jest to relacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

Prezentowane plansze zawierają krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smarfonach i tabletach) kierujące do szerszych opisów w Internecie.

Katarzyna Glińska-Lewczuk
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, o specjalności hydrologia i woda w krajobrazie. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kształcąc studentów na kierunkach Architektura krajobrazu, Ochrona Środowiska i Leśnictwo. Naukowo związana jest z tematyką hydrologiczną oraz wszelkimi formami występowania wody w krajobrazie. Od wielu lat zajmuje się zagrożeniami i metodami ochrony ekosystemów wodnych. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, opracowań i projektów z zakresu hydrologii i hydrotechniki. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach z zakresu kształtowania krajobrazu. Jej pasją są podróże z obiektywem. Bez względu na strefę geograficzną, poszukuje relacji człowiek - woda, zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i kulturowym. Inspiruje ją symbolika oraz znaczenie wody w kontekście religijnym i duchowym. 

Stanisław Czachorowski 
Ekolog, hydrobiolog i entomolog, bloger oraz popularyzator nauki. Absolwent WSP Olsztyn (1987). Stopnie doktora (1992) i doktora habilitowanego nauk biologicznych (1999) uzyskał na (UAM w Poznaniu. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. Lubi wędrować i spotykać ludzi, także poprzez książki. Ciekawość świata daje mu energię do poszukiwań coraz to nowych. Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz