sobota, 28 stycznia 2012

Czy w Olsztynie może funkcjonować czasopismo naukowe na światowym poziomie?

W ramach spotkań przedstawiających czasopisma powstające i drukowane w Olsztynie zapraszamy na spotkanie z osobami obecnie współtworzącymi pismo i autorami artykułów zamieszczanych w tym czasopiśmie biologicznym ( Reproductive Biology).


Kameralne spotkanie z nauką i naukowcami 7 lutego, godz. 17.30, Kawiarnia Literacka i Filmowa (Książnica Polska, vis-a-vis ratusza, II piętro). Gościem specjalnym będzie dr hab. Renata Ciereszko prof. UWM, sekretarz redakcji wspomnianego pisma. W spotkaniu wezmą udział recenzenci, autorzy i współpracownicy.

Dr hab. Ciereszko Renata prof. UWM jest pracownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, specjalizuje się w fizjologii zwierząt i endokrynologii (nauki biologiczne). Podstawowy zakres jej badań obejmuje regulację układu rozrodczego samicy oraz wpływ estrogenów środowiskowych na rozród zwierząt.
W 1981 r. ukończyła ART., doktoryzowała się w 1990 a habilitację uzyskała w 2004 r. Najpierw pracowała jako asystent (1981-83), potem starszy asystent (1983-90), adiunkt (1991-2006), a od 2006 jest na stanowisku profesora UWM w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Od 2010 jest kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Do tej pory wypromowała dwóch doktorów a kolejne dwie osoby sa w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Łącznie opublikowała 116 publikacji(rozdziały w książkach: 5, prace przeglądowe: 6, prace oryginalne 42, w tym z listy filadelfijskiej 34; komunikaty: 63). Na Wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Fizjologia człowieka i zwierząt, Transmisja sygnałów w komórce, Rozród bezkręgowców, Endokrynologia, Metodologia pracy doświadczalnej. Promotor 23 prac magisterskich i 7 licencjackich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1984-obecnie; sekretarz oddziału olsztyńskiego 1999 -2005, prezes oddziału olsztyńskiego 2005-2008), Towarzystwa Biologii Rozrodu (od 1999), Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN (od 2007). Od 2000 roku pełni funkcję sekretarza redakcji Reproductive Biology. Zamężna, dwoje dzieci, lubi turystykę pieszą, krajoznawstwo, kino i haft.


Reproductive Biology (ISSN 1642-431X)

Wydawca: Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności PAN w Olsztynie
Redaktor naczelny: Stanisława Stokłosowa, profesor emerytowany, Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz redakcji: Renata Ciereszko, UWM w Olsztynie, prof. UWM
Reproductive Biology jest oficjalnym organem Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Czasopismo naukowe wydawane od 2001 roku w języku angielskim, poświęcone szeroko pojętym badaniom z zakresu fizjologii i patologii rozrodu uwzględniającym nowoczesne metody z takich obszarów jak biologia molekularna, immunologia, biochemia, inżynieria genetyczna, immunocytochemia. RB wydawane jest co 4 miesiące (marzec, lipiec i listopad). Dotychczas ukazały się 32 numery i 3 suplementy.

Czasopismo propaguje współpracę międzynarodową poprzez publikowanie prac autorów zagranicznych oraz promuje dokonania polskich ośrodków naukowych. Spektrum tematyczne czasopisma jest bardzo szerokie i obejmuje takie dziedziny rozrodu jak fizjologia, endokrynologia, immunologia, biologia komórki, biologia molekularna, receptory, hodowla zwierząt, andrologia, embriologia, niepłodność, rozród wspomagany i zapobieganie ciąży.

Od drugiego roku istnienia czasopisma, wszystkie publikowane artykuły są bezpłatnie dostępne, w pełnej wersji, na stronie internetowej Reproductive Biology (www.repbiol.pan.olsztyn.pl). Strona internetowa połączona jest linkiem z bazą danych Medline. W praktyce oznacza to powszechną dostępność do publikowanych materiałów na całym świecie. Reproductive Biology jest indeksowane i “abstraktowane” przez Index Medicus/MEDLINE (the National Library of Medicine), Scopus oraz naukowe bazy danych zarządzane przez EBSCO.

W skład Rady Redakcyjnej wchodzi 34 specjalistów z zakresu badań nad rozrodem człowieka i zwierząt w tym 14 zagranicznych (USA, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Australia, Niemcy, Japonia, Hiszpania). Prace nadsyłane do redakcji przez autorów z całego świata poddawane są wnikliwym recenzjom naukowym dokonywanym przez polskich i zagranicznych, starannie dobieranych recenzentów.

Od listopada 2007 r. Reproductive Biology znajduje się w bazie Journal Citation Reports (Thomson Scientific, tzw. lista filadelfijska), a od maja 2008 r. w Science Citation Index Expanded (Thomson). W czerwcu 2010 r. Reproductive Biology po raz pierwszy uzyskało tzw. impact factor (0,882; współczynnik wpływu), w czerwcu 2011 r. IF wynosił 1,5. W ostatnim wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki (jesień 2010) Reproductive Biology uzyskalo 20 punktów.
St.Cz./R.C.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz