poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Bioróżnorodność w lesie

Bioróżnorodnością możemy określić, zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej uchwaloną w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych, jak i również w zespołach ekosystemów stanowiących ich części. Występuje ona na trzech poziomach organizacji przyrody: ekosystemowym, gatunkowym oraz genetycznym. 

Na stan różnorodności biologicznej Polski wpływ mają warunki fizyczno–geograficzne oraz nasilenie oddziaływania człowieka, zarówno te pozytywne  działania, w celu ochrony naszego naturalnego środowiska, jak i negatywne poprzez rozwój urbanizacji, przemysłu i rolnictwa. Polskę możemy zaliczyć do krajów o dużym bogactwie przyrodniczym, gdyż na jej terenach w dużym stopniu zachowane zostały naturalne występujące gatunki oraz zbiorowiska.

Las stanowi złożony zespół roślinności z przewagą drzew, o strukturze piętrowej wraz z organizmami, które zajmują różne nisze. Wszystkie elementy ożywione jak i te nieożywione powiązane są między sobą zależnościami - łączą się ze sobą tworząc całość, oddziałują na siebie i są uzależnione od siebie nawzajem. W naszym kraju lasy stanowią  łącznie okooło 28 % jego powierzchni. Pełnią one bardzo ważną rolę w prawidłowym obiegu materii i energii w środowisku. Las spełnia funkcje: wodochronne poprzez opóźnienie przenikania deszczu do podłoża lasu, co umożliwia stopniowe wchłanianie wody; glebochronne stanowiąc ochronę przed erozją wodną i wietrzeniem; zdrowotne związaną z wydzielaniem tlenu i pochłaniania dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, które przenikają do atmosfery; społeczno-kulturową tworząc darmowe centrum turystyki i rekreacji.

Człowiek poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić poważne zagrożenie dla bioróżnorodności w lesie. Zła gospodarka leśna, polegająca na zasadzaniu lasów o składzie jednogatunkowym, jednowiekowym oraz jednopiętrowym powoduje to, iż są one mało odporne na choroby i szkodniki, bardziej podatne na złamania, wywrócenia związane z złymi warunkami pogodowymi, źle wpływają także na glebę, wypłukując z niej składniki pokarmowe. Coraz większe zmniejszanie się zwartych obszarów leśnych ma także wpływ na faunę i florę znajdującą się w ich obszarze - przestrzeń życiowa staje się za mała dla bytujących tam zwierząt, natomiast rośliny nie mogą się swobodnie krzyżować i tworzyć zróżnicowanego genetycznie potomstwa.

Zaśmiecanie lasu jest nagminnym zjawiskiem spotykanym w naszym społeczeństwie. Niejedno z nas podczas spaceru w lesie spotkało oprócz zadziwiającej przyrody, masę śmieci pochodzenia antropogenicznego. Stanowi to duże zagrożenie dla ekosystemu leśnego np. butelka zostawiona w lesie może stać się przyczyną pożaru, a inne śmieci stanowią źródło zanieczyszczenia gleby po przez długi rozkład oraz związki toksyczne, które są w nich zawarte. Człowiek na środowisko leśne wpływa również nie bezpośrednio- zanieczyszcza wodę i powietrze przez działalność rolniczą i przemysłową.

My jako ludzie korzystamy z dóbr jakie daje nam las, nie odwzajemniając mu się w żaden sposób, często działając na jego szkodę. Nie zdajemy sobie sprawy jak ciężko jest odbudować to co tak łatwo przez parę chwil potrafimy zniszczyć i jakie konsekwencje potrafią wyniknąć z być naszych nieodpowiedzialnych czynów. Dbajmy o lasy, by przyszłe pokolenia mogły się nimi cieszyć podczas spaceru a nie czytając o nich w książkach jako o dobrach utraconych przez złą działalność człowieka.

Joanna Ogrodnik
(studentka biologii, Wydział Biologii i Biotechnologii)

więcej o studenckiej akcjiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz