środa, 28 marca 2012

Szkoły i ekorozwój w regionie

Aż 74 placówki oświatowe z Warmii i Mazur otrzymało w 2011 r. ekologiczne wyróżnienia-certyfikaty. To najwięcej spośród wszystkich województw w Polsce! Ogółem w Polsce certyfikatami uhonorowanych zostało 217 szkół i przedszkoli. Międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga potwierdzający zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne otrzymało 124 placówki w Polsce, z czego aż 52 to szkoły i przedszkola z Warmii i Mazur. Natomiast krajowymi certyfikatami Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej wyróżnionych zostało 22 placówki z regionu Warmii i Mazur.

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) - jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga. Przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób aktywizują i integrują lokalne społeczności, dają przykład swoim działaniem i uczą młodzież ekologicznych postaw. Certyfikat Zielona Flaga jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw proekologicznych. Nadawany szkołom na całym świecie w ramach realizowanego od 1994 roku Programu Eco - Schools na pięciu kontynentach.

Uroczyste wręczenie certyfikatów polskim szkołom odbyło 22 września 2011 r. w Krakowie się podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju. Nagrodą dla przedstawicieli szkół i przedszkoli była wizyta studyjna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Fundatorem nagrody był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Droga do certyfikatu Zielonej Flagi to spełnienie tzw. siedmiu kroków. Na początku każda szkoła musiała stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać grupę roboczą, która realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzany był audyt, który miał wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany był tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła była monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.

W 2011 r. tematem priorytetowym w staraniu się o Zieloną Flagę było poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł. W tym celu szkoły i przedszkola podejmowały wiele inicjatyw, np.: organizowały Festiwale Nauki, wycieczki, konkursy. Ponadto placówki podejmowały także działania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej, poszanowania wody, zmniejszenia wytwarzania odpadów, promocji zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta, promocji transportu zrównoważonego ekologicznie. Działania wielu placówek wspierane były finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w województwie warmińsko-mazurski od 2008 r. W ramach tego programu szkoły starają się o certyfikaty – krajowy LCAE i międzynarodowy Zielona Flaga. W 2009 r. certyfikaty otrzymało 10 placówek z Warmii i Mazur (w Polsce 29), w tym 3 certyfikaty międzynarodowe Zielonej Flagi i 7 krajowe Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. W 2010 r. certyfikaty otrzymało 46 placówek z Warmii i Mazur (w Polsce 170), w tym 27 Zieloną Flagę i 19 LCAE.

W województwie warmińsko-mazurskim Program Szkoły dla Ekorozwoju koordynowany jest przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl (zakładka OCEE). W Polsce Program koordynowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie www.ekoszkola.pl

Alicja Szarzyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz